Všeobecné podmínky

 • Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč. Jsou informativní a vztahují se na záruční a mimozáruční opravy předmětů v tomto ceníku uvedených, tuzemské i zahraniční výroby.
 • Dodavatel opravy může pro stanovení ceny opravy použít rovněž hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 490,- Kč za jednu pracovní hodinu. Celková spotřeba času se pak počítá na čtvrthodiny, přičemž se počítá každá, i jen započatá, čtvrthodina.
 • Ceny v tomto ceníku uvedené jsou stanoveny za opravy prováděné jak v dílně, tak i externě a zahrnují pouze hodnotu výkonů (práce). K uvedeným cenám se připočítává hodnota skutečně spotřebovaného materiálu, náhradních dílů a DPH 19% (u plátců DPH).
 • Hodnota režijního materiálu (mazadla, svářecí materiál, čistící prostředky, šicí materiál k vyzkoušení stroje, potřebné doklady) je v cenách výkonů zahrnuta a nelze ji proto připočítávat zvlášť.
 • K cenám externích oprav se připočítávají náklady na cestovné a ztráta času pracovníků provádějících opravy a náklady na dopravu materiálu a nářadí potřebného k provedení opravy. Ztráta času se počítá 200,- Kč za každou hodinu, kdy dodavatel prokazatelně nemůže provádět opravu, přičemž se počítá každá, i jen započatá čtvrthodina.
 • Při opravě sjednané do 24 hodin se připočítává smluvní příplatek.
 • Náhrada na dopravu při použití vlastního motorového vozidla se počítá za každý kilometr jízdy podle Zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. K této hodnotě se připočítává ztrátový čas pracovníků provádějících opravu následovně: - za každou 1 hodinu jízdy 200,- Kč (počítáno po čtvrthodinách)
 • Dopraví-li dodavatel opravy na přání zákazníka předmět opravy do dílny nebo po opravě zpět k zákazníkovi, má nárok na zúčtování nákladů na dopravu podle výše uvedených bodů 5 nebo 6.
 • V případech, kdy oprava nemohla být prokazatelně provedena, popřípadě předmět opravy nemohl být prokazatelně podle přání zákazníka u něho vyzvednut nebo po opravě jemu předán, má dodavatel opravy právo na úhradu nákladů tímto jemu vzniklých.
 • Při sjednávání zakázky (uzavírání smlouvy) je dodavatel opravy povinen vydat písemný doklad, kde je uvedeno zejména - datum příjmu opravy, druh závady, dodací lhůta, cena opravy a popřípadě další náležitosti. Není-li možno při sjednávání zakázky určit cenu opravy přesnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Zjistí-li dodavatel opravy dodatečně, že bude nutno cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen zákazníka o této skutečnosti vyrozumět. Za podstatné překročení odhadem určené ceny se pro účely tohoto ceníku považuje:
  a) u částky do 1.000 Kč více jak 20% z účtované částky
  b) u částky nad 1.000 Kč více jak 10% z účtované částky
 • Ceny opravy je také možno stanovit konkrétní dohodou mezi dodavatelem opravy a zákazníkem o výši ceny. Zde se pak jedná vždy o cenu včetně případných dalších nákladů (náhradní díly, doprava, cestovné, režie apod.) a nelze tedy tyto další náklady zvlášť připočítávat. Pokud i u takto stanovené ceny zjistí dodavatel opravy dodatečně potřebu tuto cenu podstatně překročit, postupuje se shodně jako u výše popsaného případu.
 • Dodavatel opravy je povinen při sjednávání opravy vhodným způsobem informovat zákazníka o platných cenách. V provozovnách a sběrnách, které přijímají a vydávají opravy, musí být k dispozici platný ceník oprav.
 • Dodavatel opravy je povinen při předávání opraveného předmětu opravy zpět k zákazníkovi vystavit fakturu nebo účtenku. Ta musí obsahovat, nejedná-li se o cenu sjednanou dohodou, takový rozpis celkově účtované ceny, aby bylo možno podle ní provést kontrolu rozsahu provedených prací, dodaného materiálu i dalších možných nákladů a prokázat tak správnost celkově účtované ceny.
 • U mimozáručních oprav je dodavatel opravy povinen spolu s opraveným předmětem opravy zákazníkovi vrátit veškeré vyměněné díly s výjimkou dílů opravených výměnným způsobem (renovování dílů).
 • Záruční doba pro opravy poskytované občanům i organizacím podle tohoto ceníku činí 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál ode dne předání předmětu opravy zákazníkovi

Aktuality